Геодезическо заснемане на фундамент за предаване на приложение към акт №3

Наредба 3 от 31.07.2003 г. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) е констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3).

За целите на строителните работи на сгради при изготвяне на Приложение към Акт №3 се извършва геодезическо заснемане на фундамент и се изготвя протокол за това.
Фирма „Геодезисти-БГ” ООД може да изготви това геодезическо заснемане за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа, а също така и да провери дали подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

В „Геодезисти-БГ” ООД може да направим геодезическо заснемане на фундамент за акт 3 на Вашата сграда, като за целта са необходими следните документи:
- план по проекта част “Геодезия”;
- подробни конструктивни планове на сградата в цифров вид

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическо заснемане на фундамент за акт 3 на Вашата сграда в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Коментари са забранени.