Кадастър

kadastur-1
Според Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за съдържанието на кадастралните карти обекти на кадастъра са три вида недвижими имоти:
• Поземлени имоти
• Сгради
• Самостоятелни обекти в сграда

Одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, се нанасят допълнителни кадастрални данни и други.

В такъв случай собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Геодезическа фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършва следните услуги:
- Геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР
- Изменения на кадастрална карта
- Делба на имот
- Обединяване на поземлени имоти
- Изготвяне на комбинирана скица
- Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда
- Удостоверение за идентичност на самостоятелни обекти

Вашият коментар

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.