Геодезически услуги

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД предлагаме геодезически услуги с прецизност, професионализъм и ангажираност в работата.

Можете да разчитате на нас за извършване на широка гама геодезически услуги:

- Геодезическо заснемане – за необходимото Ви удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, за отразяване на изменение в кадастралната карта /кадастъра/, за издаване на „Удостоверение за търпимост”, за заснемане на оси, достигане нива на строеж и фундамент, за проектиране, изчисляване на обеми или заснемане на дървесни видове;
- Трасиране – имотни граници, сгради, конструктивни елементи на сгради, линейни и пътни съоръжения;
- Проектиране – вертикална планировка, изготвяне на подробен устройствен план /ПУП/, изготвяне на трасировъчен карнет и геодезически опорни мрежи;
- Кадастър – делба, обединяване на имоти, промяна на кадастрална карта, нанасяне на сгради и самостоятелни обекти, изготвяне на комбинирани скици.
- Услуги за земеделски земи за ИСАК – заснемане и очертаване за ИСАК, трасиране.

Ако имате нужда от бърза консултация за необходимата Ви геодезическа услуга ние от „Геодезисти-БГ” ООД ще Ви помогнем.
Свържете се с нас тук!

Коментари са забранени.