При проектиране на строителство на сгради и съоръжения може да е необходимо геодезическо заснемане на дървесни видове и оценка на ситуацията на терена.

Съгласно приетата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС, в озеленените площи е допустимо само застрояването по чл. 12 от ЗУЗСО. „Всички дълготрайни декоративни дървета, намиращите се в границите на населените места в София, независимо от собствеността на имотите, се картотекират. Може да се премахват вече съществуваща дървесна растителност само с писмено разрешение от общинските органи по озеленяване, а Разрешение за строеж ще получите след представяне на разрешение за премахване на дърветата, които са засегнати от строителството и няма как да останат в парцела. Преди започването на строителството, и след завършването му общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове. „Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност” се издава от Кмета на СО или оправомощено от него длъжностно лице. Това става въз основа на експертно становище. Срокът на валидност на разрешенията е две години.”

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД можем да направим геодезическо заснемане на дървесните видове във Вашия имот, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

В „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическо заснемане на дървесните видове във Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.