Съгласно чл. 16 на преходните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ „Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.”

За да бъде Вашият имот търпим строеж, то той следва да отговаря на следните условия:
• Да е изграден преди 7 април 1987г.;
• Да е незаконен – без строителни книжа;
• Да е допустим за подробни градоустройствени планове, правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ.

Крайният срок за узаконяване на старо строителство чрез “Удостоверение за търпимост” е 26 ноември 2013 г.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД можем да направим геодезическа снимка на Вашия имот за издаване на удостоверение за търпимост по чл. 16 на преходните разпоредби на ЗУТ, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба и др.

При подаване на Вашето заявление за търпимост към съответната служба освен направената геодезическа снимка ще Ви бъдат необходими следните документи:
1. Заявление свободен текст;
2. Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта
3. Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
4. Декларация за периода, в който е завършена сградата /нотариално заверена/;
5. Копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момент /заверени от районната администрация/
6. Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници;
7. При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти)
8. Снимков материал на обекта

След издаване на “Удостоверение за търпимост” на Вашата сграда, ние можем да я нанесем в кадастралната карта /кадастъра/.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическа снимка за търпимост на Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.