кадастър комбинирана скицаКомбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е скица, в която са отразени съвместените данни от предходни кадастрални, регулационни или устройствени планове, както и карти и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Целта на издаване на комбинираната скица за пълна или частична идентичност е удостоверяване промяната на границите на имотите и техните квадратури в по-голям период от време. Чрез нея най-често се онагледява влязлата в сила регулация и дали е приложена тя.
Площта на поземления имот не е индивидуализиращ белег, а е функция на границите му. Разликата между отразяването в документа за собственост и кадастралната карта не води задължително до необходимост от изменение на кадастралната карта. Следователно, когато имотът е отразен в кадастралната карта, не е установено има ли несъответствие между тези граници и границите от предходни планове и дали това е действителната площ на имота. Чрез изработване на комбинирана скица се онагледяват настъпилите промени.

Най-често комбинираната скица е необходима:
– при започване на строителство;
– за установяване идентичност на границите на поземлен имот с регулационния план;

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД можем да изготвим комбинирана скица на Вашия имот, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– стара скица на имота /от предходен план/;
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на Вашия поземлен имот по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.