Според Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за съдържанието на кадастралните карти обекти на кадастъра са три вида недвижими имоти:
• Поземлени имоти
Сгради
Самостоятелни обекти в сграда

Одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, като се нанасят допълнителни кадастрални данни и други.

Най-често отстраняваните грешки от кадастралните карти:

1. делба и съединяване на поземлени имоти , сгради или на самостоятелни обекти в тях;
3. отстраняване на непълноти и грешки;
4. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения;
5. промяна на границите на поземлени имоти;
6. изградени, надстроени и пристроени сгради или самостоятелни обекти в тях, премахнати сгради;
7. промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;
8. промяна на данните за правото на собственост;

При установяване на такава грешка в кадастралните карти собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да изготвим проект за изменение на кадастралната карта на Вашия имот, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на ЗКИР на Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.