Целта на обединяването на два поземлени имота, които имат обща граница, е да се образува от тях един поземлен имот. Собствениците на имотите, сградите или самостоятелните обекти в сгради, които се обединяват, трябва да са едни и същи лица. В противен случай трябва да се представя предварителен договор за прехвърляне на недвижимия имоти преди обединението. За обединяване на поземлени имоти се изработва проект на скица за обединяване, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър.

При обединяване на поземлени имоти и отразяването му в кадастралните карти собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да изготвим проект за обединяване на Вашите поземлени имоти и отразяването му в кадастралната карта, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/;
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.;
– предварителен договор /при повече от един собственик/.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на ЗКИР за обединяване на Вашите поземлени имоти в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.