проектиране вертикална планировкаПри проектиране на строителство на сгради и съоръжения е необходимо изготвяне на проект за вертикално планиране. Той представлява местоположението на сградата върху прилежащия терен и залага така наречената кота ±0.00 и нивата на площадките, а също така решава отводняването на дъждовните води. Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Вертикално планиране се прави върху готова кадастрална основа или геодезична снимка на обекта с височинно обвързване на съществуващата ситуация.

Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който дефинира плановото местоположение на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура. Към плана се прилага трасировъчен карнет, даващ информация за координатите на ъгловите точки на дадена сграда, като по този начин еднозначно се дефинира нейното положение
Осъществяването на вертикалната планировка започва след приключване на строителните дейности в имота и някои предварителни дейности като почистване на терена, прокарване на различни комуникации /ток, водопровод, тръби за поливна система, канализация и др./ и изграждане на дренажи.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД можем да изготвим проект за вертикално планиране за планираното от Вас строителство, като за целта са необходими следните документи:
геодезическа снимка на терена;
– архитектурен проект на обекта в цифров вид;
– скица-виза за проектиране.

В „Геодезисти-БГ” ООД ще направим проект за вертикално планиране в най-кратък срок след като ни предоставите необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.