Използването на GPS измерванията, които позволяват заснемането на земеделски имоти в реално време и с висока точност, отговарят на необходимостта и изискванията на модерното земеделие в България.

Ежегодно се провежда кампания за регистрация на обработваните земеделски имоти, според която се отпускат директни плащания за площ – субсидии на земеделските производители. За това обработваните площи (в реални граници или съгласно споразумения за комасация) се заснемат с GPS от правоспособни геодезисти. След заснемането данните се обработват със специализиран софтуер за географски данни и се подготвя проект с контура на площите или по-накратко се очертават земеделските площи за ИСАК.

Земеделските имоти могат да бъдат заснемани с GPS за смяна на предназначението чрез изработване на ПУП. За целта се изготвя мотивирано предложение за изработване на подробен устройствен план (ПУП) от проектант – геодезист.
В някои случаи се разрешава строителство в земеделски имоти без промяна на тяхното предназначение, когато се изграждат обекти със земеделско значение (напр. складове за съхранение на продукция и инвентар, сгради за отглеждане на животни, оранжерии, жилищни сгради за земеделски производители). При проектиране в земеделски имоти използването на GPS с висока точност за заснемане на терена е много подходящо, поради честата им отдалеченост от населени места.

В Геодезисти-БГ използваме съвременни GPS приемници за заснемане на земеделски имоти за строителство и според изискванията на службите по земеделие.

„Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и разполага със високоспециализирани геодезисти-проектанти, които могат да заснемат с GPS и проектират Вашите земеделски имоти, като за целта е необходима:
– актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще заснемем с GPS в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.