Геодезическо заснемане

Геодезическото заснемане е основа на всяка пред-проектна и проектантска дейност. Доброто геодезическо заснемане дава добър поглед върху ситуацията, отразява действителното положение, намалява риска от непредвидени ситуации и повишава качеството на проектантската дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа снимка.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършва геодезически измервания, необходими за контрола по време на строителството и оформяне на изискващите се по закон протоколи за строителна линия и ниво, протоколи за достигнати конструктивни нива и контролни заснемания на фундаменти. Извършваме геодезически измервания за определяне на обемите на изкопи или насипи. За целта е необходимо геодезическото заснемане на терена преди извършване на изкопните или земните работи. След заснемане на готовите вече изкопи или насипи, изчисляваме точния им обем.

Видове геодезическо заснемане:

Leave a comment