Кадастър

Според Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за съдържанието на кадастралните карти обекти на кадастъра са три вида недвижими имоти:
• Поземлени имоти
• Сгради
• Самостоятелни обекти в сграда

Одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, се нанасят допълнителни кадастрални данни и други.

В такъв случай собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Геодезическа фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършва следните услуги:

Leave a comment