С напредването на изработването на кадастралната карта за територията на страната за трасирането на имотните граници трябва да се направи изследване и съпоставка между регулационните линии, имотните граници и документите за собственост. Много често се изисква изработването на комбинирана скица.
При трасирането с цел поставяне на ограда, се изискват: виза за проектиране издадена от местната техническа служба, трасировъчен план с точното местоположение на имотните граници и конструктивен проект, изготвен от инженер конструктор, а в някои случаи и архитектурен проект.

Изискванията към оградите са описани в чл. 48 ал.3 от Закона за устройство на териториите /ЗУТ/. „Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.”

Трасирането на имотни граници би могло да е необходимо в различни случаи като:

– при изменение на границите на поземлени имоти в кадастъра;
– за означаване на проектната линия при делба на поземлен имот или обединяване на поземлени имоти;
– при обособяване на реално определена част от поземлен имот;
– при прилагане на подробен устройствен план /ПУП/;

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме имотните граници на Вашия имот, като за целта е необходима:
– актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/.

Ще трасираме Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.

Leave a comment