Трасиране услуги

В геодезията с думата трасиране се означават геодезическите работи, които се извършват с цел върху терена да се пренесат имотни граници, проекти свързани с плановото изграждане на населените места, проекти за изграждане на сгради, инженерни съоръжения и др.

В зависимост от вида, предназначението и изискванията за точност се прилагат различни методи за трасиране. При трасиране точността във взаимното положение на трасираните елементи на проекта зависи съществено от вида на съоръжението. Така например при трасиране на монолитно строителство грешка може да бъде до 10 мм в отклонение на оста на формата от проекта според „правилник за извършване и приемане на строителните и монтажни работи”, при стоманени конструкции грешката не трябва да бъде по голяма 3мм, а при трасиране на специални съоръжения и по-малка, която трябва да е заложена в проектната документация. При трасиране на имотни граници често се заснемат съществуващите огради на място и след което се извършва самото трасиране, като допустимата грешка може да бъде до 20-30 см.

При трасиране собственикът/инвеститор следва да наеме правоспособно лице, което да извърши услугата, с точността която е необходима. След което да изготви трасировъчен план и да създаде работна геодезическа основа, за бъдещо трасиране.

Leave a comment