Целта на делбата на поземлен имот е да се прекрати възникналата съ-собственост върху един и същ поземлен имот и да се създадат отделни права върху реално определени, отделни поземлени имоти. За разделяне на поземлен имот се изработва скица-проект за делба и протокол за трасиране на новата граница. При разделянето на поземлен имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на поземлен имот.

В Закона за устройство на територията /ЗУТ/ са установени правила за минимални размери на урегулиран поземлен имот /УПИ/ в зависимост от населеното място. В градовете минималните изисквания са 14 м за лице и 300 кв.м за повърхност. Затова ЗУТ забранява извършване на доброволна делба на УПИ, при която новообразувания имот би бил под минимално определените норми за лице и повърхност. При разделяне на урегулиран поземлен имот е препоръчително първо да се изработи подробен устройствен план (ПУП) за исканата промяна. Въз основа на одобрения ПУП се извършва промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри.

При делба на имот и отразяването й в кадастралните карти собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да изготвим проект за делба на Вашия имот и отразяването й в кадастралната карта, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/;
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.;
– предварителен договор /при повече от един собственик/.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на ЗКИР за делба на Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.