Агенция по геодезия, картография и кадастър
http://www.cadastre.bg

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
http://www.kiip-sofia.com

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Дирекция за национален строителен контрол
http://www.dnsk.mrrb.government.bg

Кадастър и имотен регистър на България
http://www.icadastre.bg

Университет по архитектура строителство и геодезия
http://www.uacg.bg

Съюз на архитектите в България
http://www.bularch.org

Информационен сайт за геодезия
http://geodezia.start.bg

Държавен фонд “Земеделие
http://www.dfz.bg