Одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, като за целта се нанасят допълнителни кадастрални данни. Геодезическо заснемане на имоти за отразяване на изменения в кадастралната карта е необходимо при промяна на имотна граница, делба на имот, образуване на имот при съединяване на имоти и др.

Собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър за геодезическо заснемане и изготвяне на проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда от служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да направим геодезическа снимка на Вашия имот и да изготвим проект за изменение на кадастралната карта, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– Документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическа снимка и ще изготвим проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на ЗКИР на Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.