Проектиране

Във връзка със строителните работи са необходими проектиране и изготвяне на екзекутивни анализи, като услугите се извършват от правоспособно лице геодезист, лицензирано от КИИП /Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране/ като правоспособно лица за проектантска дейност по част „Геодезия”. Част от проектирането на строителството е изготвянето на проект по част „Геодезия”, за която е необходимо геодезическо заснемане на терена, изготвяне на трасировъчен карнет и вертикална планировка. Често е необходимо изработване на ПУП (Подробния устройствен план) за промяна на предназначението на поземлен имот с цел застрояване.

Геодезическа фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършва следните услуги:

Leave a comment