Геодезическото заснемане представлява снимка на сградата и/или прилежащите й външни връзки (В и К, електроснабдяване, топло снабдяване, газоснабдяване, съобщения и др.) и нанасяне в кадастралния план /кадастър/ на населеното място. Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ не се издава разрешение за ползване на сграда или друг строеж преди собственикът да е нанесъл сградата по чл. 54 (стар чл. 52) от ЗКИР и да е получил съответния документ.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да направим геодезическа снимка и изготвим проект за нанасяне на Вашата сградата и за издаване на удостоверение по чл. 54 (стар чл. 52) от ЗКИР, като за целта са необходими следните документи:
ЗА СГРАДА
– Нотариален акт за имота;
– Виза за проектиране на сградата;
– Разрешение за строеж;
– Архитектура на кота ±0.00;
ЗА ПРОВОДИ
– Виза за проектиране по част Електрозахранване, Топло захранване, ВИК и др., според това какви проводи се нанасят;
– Разрешение за строеж;
– Ситуация на трасетата на съответните проводи.

Изготвянето на проекта включва:
– Геодезическа снимка на сградата и съответните проводи;
– Изготвяне на координатен регистър на изходните работни и подробни точки;
– Скица в цифров и графичен вид;
– Входиране на проекта за нанасяне на сградата по чл. 54, и получаване на теста от съответната служба по геодезия картография и кадастър.
След получаване на протокол от проверката удостоверяващ, че проекта за нанасяне на сградата отговаря на нормативните изисквания, собственикът подава молба за нанасяне на сградата и за издаване на удостоверение по чл. 54 (стар чл. 52) от ЗКИР.

* За района на град София подземните проводи се отразяват в кадастъра на подземните проводи и съоръжения, поддържан от Дирекция “Софийски кадастър” на Столична община, където се издава писмо до Службата по геодезия, картография и кадастър за издаване на удостоверение по чл. 54 (стар чл. 52) от ЗКИР.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическа снимка и ще изготвим проект за нанасяне на Вашата сграда за издаване на удостоверение по чл. 54 от ЗКИР в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.