Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Краeн срок 26 ноември 2013 г. за узаконяване на старо строителство чрез “Удостоверение за търпимост”

В www.geodezisti-bg.com ще намерите услуга “Геодезическо заснемане на имоти и сгради с цел издаване на “Удостоверение за търпимост”. Целта на заснемането е узаконяване на сгради, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но според Закона за устройство на територията /ЗУТ/ „са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им”.

Крайният срок за узаконяване на старо строителство чрез “Удостоверение за търпимост” е 26 ноември 2013 г.

Необходима ни е актуална скица и документ за собственост, за да направим геодезическа снимка за “Удостоверение за търпимост”.

При подаване на Вашето заявление за търпимост към съответната служба освен направената от „Геодезисти – БГ” ЕООД геодезическа снимка ще Ви бъдат необходими следните документи:

1. Заявление свободен текст;
2. Актуална скица, издадена от районната администрация по местоположение на обекта
3. Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
4. Декларация за периода, в който е завършена сградата /нотариално заверена/;
5. Копия от подробните устройствени планове към момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момента на построяване на сградата и действащите към настоящия момент /заверени от районната администрация/
6. Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници;
7. При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти)
8. Снимков материал на обекта

 

След издаване на “Удостоверение за търпимост” на Вашата сграда, ние можем да я нанесем в кадастралната карта /кадастъра/.

Можете да разчитате на геодезическа фирма „Геодезисти-БГ” ЕООД за геодезическа снимка за търпимост!