Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Вертикално планиране за Вашата нова сграда от www.geodezisti-bg.com

Вертикалното планиране е част “Геодезия” от инвестиционните проекти при строителство на сгради и съоръжение.

Най-общо казано то представлява определяне на местоположението на сградата с кота ±0.00, нивата на площадките и решава отвеждането на дъждовните води. Проекта на вертикална планировка се прави на основа на геодезична снимка на терена, съдържаща ситуационните подробности и релефа на имота.

Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, представящ плановото местоположение на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, и трасировъчен карнет, даващ информация за координатите на ъгловите точки на дадена сграда.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проект за вертикално планиране за планираното от Вас строителство, като за целта са необходими следните документи: – геодезическа снимка на терена; – архитектурен проект на обекта в цифров вид; – скица-виза за проектиране.

След одобрението на проектите на Вашата сграда ние ще Ви съдействаме за даване на строителна линия при стартиране на строителството, трасиране и заснемане на оси,  определяне на фундамент за акт 3 и нанасяне на сградата в кадастралната карта.

Можете да научите повече за “Вертикално планиране” тук.